Менторингът е професионална дейност, надеждна връзка, смислен ангажимент. Менторингът е важен не само заради знанията и уменията, които младите хора могат да получат, но и менторингът осигурява професионална социализация и лична подкрепа.

Менторингът между връстници представлява неформални взаимоотношения, в които колеги или приятели се събират, за да си помогнат да растат в рамките на една органична среда. Те биха могли да се обединят, за да придобият професионален опит, да споделят контакти или просто да подкрепят избора си на кариерен път.

Менторинг взаимоотношения осигуряват ценна подкрепа на младите хора, особено на хората с увреждания, като предлагат не само академични и кариерни насоки, но и ефективни модели на лидерство, междуличностни умения и умения за решаване на проблеми, за да улеснят успеха в живота.

Този проект (2017-1-TR01-KA205-039752) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора,

като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.