НОВИНИ

 • Първа партньорска среща, Анкара, Турция

  На 19 и 20 октомври 2017 г. в Анкара се проведе първата среща по проекта. Партньорски организации от Турция, България и Румъния бяха на тази първа транснационална среща и бяха разгледани основните теми:

  - Административно и финансово управление

  - Комбинирани мобилности

  - Вътрешно управление на качеството

  - Рамка за дидактичен подход на младежки връстници

  - Мобилно менторинг приложение

   

 • Публикации в пресата

  Мобилно приложение за фасилитиране на дистанционна менторинг подкрпеа за младежи с увреждания (Моят ментор-връстник) - публукация в пресата от Регионален директорат по образование в Османие, Турция.

 • Краткопредставяненапроекта My Peer Mentor повременанационалнаконференцияна 2.Ноември 2017 г.

  Кратко представяненапроекта "My Peer Mentor" отстрананаЗГУРА-М повременанационалнаконференция, организиранаотЦентър за развитие на човешките ресурси - управляващ орган на рограмата “Еразъм+” за България на 2.Ноември 2017 г. вПловдив.

 • Проектът My Peer Mentor бепредставенповременанационалнаконференцияна 20.Ноември 2017 г.

  ПроектътMyPeerMentorбепредставенотекипа на ЗГУРА-М повременанационалнаконференция, организиранаотНационалнатаагенциязапрофесионалнообразование и обучениеНАПОО) провела се на 20.Ноември 2017 г. в град София.

 • Целите и дейноститенапроекта My Peer Mentor бяхапредставениповременанеформалнасреща

  Целите и дейноститенапроекта My Peer Mentor бяхапредставениповремена неформалнасреща с училищенпсихолог и директора на едно от големите училища в гр.Русе. Срещата се проведе на 23.Ноември 2017 г. всградата на училището.

 • Дейностите и очакваните резултатиотпроектабяхапредставениповременакръгламаса, организиранаотБългарскотоМинистерствонаобразованието

  Интелектуалнитерезултати и дейноститебяхапредставениповременакръгламаса, организиранаотМинистерствотонаобразованиетона 28.Ноември 2017 г. в гр.Пловдив.

 • Проектът My Peer Mentor бешепредставенповременасеминар "Различни и уникални, нозаедно в еднакласнастая"

  Проектът "My Peer Mentor" бешепредставенповремена семинар, озаглавен "Различни и уникални, нозаедно веднакласнастая".

  Събитието беорганизираноотНационалнатаасоциациянапрофесионалистите, работещи с хора с увреждания (НАРХУ) на 17.Март 2018 г. в гр. Пловдив.

 • Проектътбешепредставенповременасеминар, проведен в ПрофесионалнаГимназияпоЕлектроника и Електротехника"АпостолАрнаудов"

  Проектът "My Peer Mentor" бепредставенповременасеминар, организиранотНационалнатаасоциациянапрофесионалистите, работещи с хора с увреждания (NARHU), проведенв ПрофесионалнаГимназияпоЕлектроника и Електротехника"АпостолАрнаудов"на 22 март 2018 г. в гр. Русе.

 • Проектът My Peer Mentor, представен по време на "Международен конгрес за ранна интервенция и рехабилитация"

  Международният конгрес за ранна интервенция и рехабилитация бепроведен на 30 март - 1 април 2018 г. в Анталия, Турция. Проектът "My Peer Mentor" бе представен чрез рекламен банер, брошури, както и кратка устна презентация.

 • Втората международна партньорска среща по проекта се проведе в гр. София

  На 16-17 април в София се проведе втората международна среща на партньорите по проект "My Peer Mentor". Домакин на срещата бе българският партньор ЗГУРА-М. Те откриха срещата и приветствахапартньорите както и участниците в мобилността от Румъния и Турция. След кратко представяне от координатора на проекта проф. д-р Сейхан Фират, участниците в мобилността продължиха със собствен дневен ред, а партньорите започнаха работната срещата.

 • Първатамобилностнамладежитебешеорганизирана в София, България

  Първатамобилностпо проект "My Peer Mentor"сепроведев периода 15-19 Април 2018 г. в София.

  Програмата включваше следните сесии:

  • "Дасе опознаем" сесиязапредставяненаучастниците в мобилността и партньоритепопроекта.

  • Общавечерязапартньорите и участниците в мобилността.

   

  Вториядензапочнасъс съвместнатасесия с партньоритенапроекта My Peer Mentor, къдетобяхапредставенипрограматазапредстоящите дни и организационнивъпроси.

   

  Следтовасепроведохаследнитесесии:

   

  • Първиобучителенсеминарнатема "Стратегиязапровежданенаменторингпрограма", разработен в рамкитенапроекта "My Peer Mentor".ПетяГрудева от Згура-Мпредставиръководствоза провеждане на менторинг програма обучи участниците как да планират и осъществяват менторинг между връстници.

  • Втори сесиязапредставяненаинициативата ABLE Mentor.НиколайНиколов (ABLE Mentor)представи пред участниците в мобилността програмитезаменторинг на младежи, проведени в рамкитенаинициативата. Презентацията включваше споделен опит намладиментори и наставлявани.

   

  •Посещениена VII Международенпанаирнасоциалнитепредприятия. Участниците в мобилността имаха възможност дапосетятщандовенасоциалнипредприятия и младежкинеправителствениорганизации, както и да присъстват наофициалнатацеремонияпооткриванетонапанаира.

   

  Третиятденсъщовключвашенатоварендневенред:

  • Посещение в дневен център “Светове”замладежи с интелектуалнизатруднениякъм  фондация"СветътнаМария".Срещата включваше представяненадейноститенацентъра и посещениенаработнитеателиета.

  • Посещение в МрежаХлебниКъщи. Сесията включваше месененахляб на тема "Дабъдешментор - личникачества", воденотСандраТопалска.

  •Денят приключи с интерактивна сесия на тема “Вкусътнанашитестрани”.Целта беше междукултуренобмен, авсекиучастникдонесетрадиционнахрана, напитки и характернамузика.

   

  Четвъртиятденимаше също толковаинтереснапрограма:

  • Денятзапочна с третияработенсеминар воден от Ясен Цветковнатема "Представяненадейностите наДоброволноформированиеСофия". Представена бепрограматазауправлениеприбедствия и кризи, проведенаотмладидоброволци, и инициативизаучастиенамладихора в неравностойноположение.

  • Посещениес цел запознаване с инициативатаМеждународнатанаграда "ДуканаЕдинбург".Представяненатяхната менторингпрограма и други младежки дейности. Ментори и наставлявани споделиха своя опит като участници в програмата.

   

  Петият и последенденотпрограмата беше посветен на опознавателна обиколка в град София.

  Мобилносттазавърши с церемонияповръчваненасертификати за участие.

 • Проектът MyPeerMentor представен по време на международна конференция “Професионалното обучение като предпочитан избор”

  На 24-25 Април екипът на Згура-М участва в международна конференция организирана от Министерството на образованието в рамките на българското председателство на Европейския съюз.

 • В гр.ВеликоТърновобеорганизирансеминарзапопуляризираненапроекта My Peer Mentor, 25.Юни 2018

  Згура-М проведесъбитие, целящодапопуляризирапроекта My Peer Mentor средмладежките общностивъвВеликоТърново.

 • На 26.Юни 2018 Згура-М информира за проекта по време на семинар за насърчаване на международното сътрудничество между младежи

  Събитието се проведе в гр. Смолян, а участници бяха представители на младежки организации и клубове. Всички те имат интерес да работят по проекти в областта на създаване на възможности за заетост на младите хора.

 • На 29.06.2018 бе представен проектът My Peer Mentor пред професионалисти организиращи младежки инициативи

  Проектът бе представен в рамките на работна среща посветена  на социалното предприемачество и младите хора. Събитието се проведе в Пловдив, а участници бяха различни специалисти, които осъществяват проекти насочени към младежи.

Този проект (2017-1-TR01-KA205-039752) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора,

като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.