НОВИНИ

Проектътбешепредставенповременасеминар, проведен в ПрофесионалнаГимназияпоЕлектроника и Електротехника“АпостолАрнаудов“

Проектът „My Peer Mentor“ бепредставенповременасеминар, организиранотНационалнатаасоциациянапрофесионалистите, работещи с хора с...
Read More

Дейностите и очакваните резултатиотпроектабяхапредставениповременакръгламаса, организиранаотБългарскотоМинистерствонаобразованието

Интелектуалнитерезултати и дейноститебяхапредставениповременакръгламаса, организиранаотМинистерствотонаобразованиетона 28.Ноември 2017 г. в гр.Пловдив.

Проектът My Peer Mentor бепредставенповременанационалнаконференцияна 20.Ноември 2017 г.

ПроектътMyPeerMentorбепредставенотекипа на ЗГУРА-М повременанационалнаконференция, организиранаотНационалнатаагенциязапрофесионалнообразование и обучениеНАПОО) провела се на...
Read More