ЗА ПРОЕКТА

Менторингът между младежи-връстници е процес на взаимодействие между ментори (избрани от една и съща възраст на техния наставляван) с млади хора с увреждания (ХУ), които трябва да получат истински професионален опит. Тази специална и нова форма на менторинг предоставя модел на подражание, който може да служи като пример за добра практика от наставлявания. Тази цел може да бъде постигната чрез структурирана неформална комуникация, което настоящият проект възнамерява да осъществи – мобилно приложение дистанционен менторинг чрез Android смарт устройство. В тази среда един млад ментор (обучен от младежки работници) отговаря за младеж с увреждания в образователната среда, за да осигури преход към работното място. Това включваща срещи лице в лице, както и  виртуални сесии, които са в помощ на младежи с увреждания, които засягат мобилността и които са затруднени да пътуват, поради недостъпността на околната среда (справка: Евростат).

Това сътрудничество по своята същност е ориентирано към кариерата, когато фокусът е да се насърчи бъдещия успех на индивида в успешна работна среда. Там младежите с увреждания са в състояние да изградят самочувствие и социални умения, като същевременно придобиват трудови навици, умения за работа в екип и комуникация с колеги, както и придобиване на професионални компетентности.

Целеви групи

Младежки работници, младежи с и без увреждания, млади кариерни консултанти (дори и такива в неформална среда в студентските съвети и организации)

Крайни ползватели

Младежи с увреждания (на възраст между 16 и 29 години), семейства на хора с увреждания, неформални групи на хора с увреждания, образователни институции (в средното, висшето и професионалното образование)

Цели и задачи

– Разработване на иновативен обучителен подход за осъществяване на менторинг между младежи с и без увреждания (предоставен под формата на обучение – между младежки работници и млади ментори)

– Разработване на обучителни материали за младежи ментори и наставлявани с увреждания

– Разработване на мобилно приложение за осъществяване на дистанционна подкрепа

– Предоставяне на иновативен тип насърчаване и подкрепа свързани с подобряване на знанията, уменията и компетентностите по време на процесът на менторинг

– Подобряване на взаимодействието между младежки организации, публични власти, търговски камари, университети, НПО-та, работодатели.

– Справяне със социалната изолагия и стигмата спрямо младежите с увреждания

– Отваряне на нови хоризонти за ефективно използване на свободното време сред младежите

hd pornoacronisgaziantep escortporno izle